Reunions (col)-organitzada pel PRRI estan marcades amb (**)