Takimet (bashkë)-organizuar nga PRRI janë të shënuara me (**)