અમારી તાજેતરની સમાચાર

ઘટનાઓ, પ્રકાશનો, સમાચાર: PRRI જાહેર વૈજ્ઞાનિકો નિયમિત બાયોટેકનોલોજી આસપાસ ચર્ચા યોગદાન છે.

અમારા બધા સમાચાર જુઓ

ઑક્ટોબર 13, 2017

Global Plant Council statement on the regulation of gene-edited plants

Executive Summary: The advent of gene editing as a plant breeding method presents important opportunities for making very precise changes in genomes to obtain desired traits or [...]
ઑક્ટોબર 1, 2017

ECJ judgment: EU Member States may not adopt emergency measures regarding genetically modified food and feed unless it is evident that there is a serious risk to health or the environment

Press release of the Court of Justice of the European Union, 13 મહિનો - સપ્ટેમ્બર 2017 માં 1998, the European Commission authorised the placing on the market of [...]
જુલાઈ 23, 2017

PRRI letter to the European Commission on the Rule of Law, Better Regulation and the EU GMO legislation

માટે: મિસ્ટર જીન ક્લાઉડ Juncker, President of the European Commission, Mr FransTimmermans, Commissioner for Better Regulation, Interinstitutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental [...]