CBD – 进展情况通报

PRRI已经作为观察员出席,因为所有的缔约方生物多样性公约会议 2006:

 

  • 缔约方会议 8 – 库里蒂巴, 巴西, 20 – 31 三月 2006
  • 缔约方会议 9 – 波恩, 德国, 19 – 30 五月 2008
  • 缔约方会议 10 – 名古屋, 日本, 18 – 29 十月 2010
  • 缔约方会议 11 – 海得拉巴, 印度, 8 – 19 十月 2012
  • 缔约方会议 12 – 平昌, 韩国, 6 – 17 十月 2014