Objektivi i PRRI është që të sigurojë një forum për hulumtuesit publike të jenë të informuar dhe të përfshirë në rregulloret ndërkombëtare dhe politikat që kanë të bëjnë bioteknologjisë moderne. Ndër aktivitetet kryesore të PRRI është lehtësuar pjesëmarrjen e studiuesve publike në takimet ndërkombëtare dhe organizimin e takimeve për hulumtuesit publike, politikëbërësit dhe aktorë të tjerë rreth rregullave ndërkombëtare dhe politikat mbi bioteknologjisë moderne. Faqet e mëposhtme janë të disponueshme: