Дванаесеттиот состанок на Конференцијата на Страните на Конвенцијата за биолошка разновидност (СОР 12), 6 да се 17 Октомври 2014 - Pyeongchang, Република Кореја

Земјата преговори Билтени: